Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Incenta B.V.

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Incenta B.V., gevestigd aan de Schellingstraat 22 te Etten-Leur. Incenta B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20115806.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Incenta B.V..

 

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst. Via de webshop, telefonisch of per e-mail. Eventuele bevestigingen worden per e-mail verzonden.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.
2.3 Incenta B.V. behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Incenta B.V. het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Incenta B.V. aangifte doen bij de politie.
2.5 De overeenkomst komt tot stand indien Incenta B.V. de bestelling heeft geaccepteerd. Incenta B.V. zal niet altijd een opdrachtbevestiging versturen.
2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Incenta B.V. mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.
2.7 De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan met een minimum van het vermeld aantal maanden.
2.8 Met inachtneming van genoemde minimumtermijn kan ieder der partijen de overeenkomst met een termijn van twee maanden opzeggen.
2.9 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van zes maanden.
3.0 Bij het annuleren van een geplaatste order wordt 25% van het orderbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 3: Prijzen & aanbiedingen
3.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending.
3.2 Bestellingen vanaf € 22,50 worden franco geleverd in Nederland, België en Luxemburg. Bij bestellingen onder de € 22,50 wordt € 5,95 aan administratie- en verzendkosten berekend.
3.3 Aanbiedingen zijn geldig tot de in de aanbieding vermelde datum of zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
3.4 Incenta B.V. kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen. Typefouten zijn voorbehouden.

 

Artikel 4: Levering
4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen vóór 17.00 uur geplaatst zijn vindt normaalgesproken op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 Incenta B.V. is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Incenta B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Incenta B.V. het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3 Incenta B.V. heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal Incenta B.V. de koper hiervan op de hoogte stellen.
4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Incenta B.V. gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

 

Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Incenta B.V. is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.
5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst contact op te nemen met +31(0)76-5041684 of per email info@incenta.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.
5.4 Alle zendingen worden door Incenta B.V. verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door Incenta B.V. gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

 

Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingsmogelijkheden zijn: Op rekening en vooruitbetaling (pakketdienst of onze eigen chauffeurs)
6.2 Als bedrijf met een KvK-inschrijving kunt u op rekening kopen. Incenta B.V. kan u vragen een inschrijving, niet ouder dan zes maanden, toe te sturen of te faxen. Particulieren kunnen in principe niet op rekening kopen.
6.3 Betalingen op rekening dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), in de valuta waarin is gefactureerd door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
6.4 Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Incenta B.V..
6.5 Incenta B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na aanmaning door Incenta B.V. is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Incenta B.V. gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.
6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Incenta B.V. het recht om kortingen of eventuele prijsafspraken te laten vervallen.
6.8 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Incenta B.V. gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Incenta B.V. totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

 

Artikel 8: Garantie
8.1 Incenta B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Voor alle geleverde zaken geldt dat Incenta B.V. de garanties van producenten doorleveren aan de koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Door Incenta B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van het geleverde.
8.3 Incenta B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Incenta B.V.. Incenta B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien Incenta B.V. om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 In het geval de koper via Incenta B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Incenta B.V. of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De koper is gehouden Incenta B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Incenta B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.8 De koper is verplicht het product aan Incenta B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Incenta B.V. zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 De garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

 

Artikel 9: Retournering
9.1 Retouraanvragen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk bij Incenta B.V. te zijn ingediend.
9.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf werkdagen de bestelling te retourneren. Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen.
9.4 Indien blijkt dat Incenta B.V. het verkeerde heeft geleverd zijn kosten van retournering, en opnieuw leveren voor rekening van Incenta B.V.. Incenta B.V.  zal dan ook zelf de retournering organiseren.
9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Incenta B.V. worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

 

Artikel 10: Proefplaatsing
10.1 De lener is verplicht als een goed huisvader voor de geleende zaak te zorgen.
10.2 De geleende zaak dient onbeschadigd, compleet en in originele verpakking retour te komen.

 

Artikel 11: Productinformatie
11.1 Incenta B.V. besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Incenta B.V. is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
11.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

 

Artikel 12: Privacy
12.1 Incenta B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.
12.2 Incenta B.V. gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor marketingdoeleinden.
12.3 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Incenta B.V. niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
12.4 Bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

 

Artikel 13: Geschillen
13.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.